31 października 2018

Po konferencji „Nadzór dyrektora szkoły podstawowej nad organizacją i realizacją procesu kształcenia”

Zgodnie z harmonogramem Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” w dniach 23 i 30 października 2018 r. odbyły się konferencje odpowiednio dla dyrektorów szkół podstawowych północnej oraz południowej części województwa lubuskiego.

 

Konferencje nt. Nadzór dyrektora szkoły podstawowej nad organizacją i realizacją procesu kształcenia” przebiegały zgodnie z ustalonym programem. Zagadnienia prezentowane przez prelegentów w pełni wpisywały się w założone cele konferencji tj. rozwijanie i wspomaganie dyrektorów szkół w zakresie zarządzania oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia, w szczególności nad sposobem realizacji podstawy programowej na zajęciach edukacyjnych objętych egzaminem ósmoklasisty. W pierwsza części konferencji pan Marek Piechowiak oraz pan Leszek Wajchert mówili o zadaniach dyrektora w zakresie planowania i organizacji procesu edukacyjnego oraz w zakresie sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. W drugiej części konsultanci i doradcy metodyczni z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. prezentowali różnice i podobieństwa w zapisach podstawy programowej z języka polskiego, matematyki i języków obcych oraz w arkuszach egzaminacyjnych egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, zwracając uwagę na konieczność zmian w dotychczas stosowanych metodach pracy oraz doboru zadań przygotowujących uczniów do egzaminu.  Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w materiały szkoleniowe.

 

Informacje, sugestie, rekomendacje, jakie podczas konferencji przekazano dyrektorom szkół, mogą im być przydatne w szczególności, do: doskonalenia organizacji pracy szkoły, w tym zespołowej pracy nauczycieli w zakresie planowania procesów edukacyjnych,z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów danego oddziału; planowania i realizacji sprawowania nadzoru wewnętrznego oraz formułowania wniosków z nadzoru; planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przy czym warto pamiętać, że wszystkie działania podejmowane na rzecz poprawy jakości pracy szkoły powinny służyć zarówno dobremu kształceniu uczniów, jak i najlepszemu przygotowaniu ich do egzaminu zewnętrznego oraz kolejnego etapu edukacyjnego.