31 października 2018

Po konferencji „Nadzór dyrektora szkoły podstawowej nad organizacją i realizacją procesu kształcenia”

Zgodnie z harmonogramem Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” w dniach 23 i 30 października 2018 r. odbyły się konferencje odpowiednio dla dyrektorów szkół podstawowych północnej oraz południowej części województwa lubuskiego.

 

Konferencje nt. Nadzór dyrektora szkoły podstawowej nad organizacją i realizacją procesu kształcenia” przebiegały zgodnie z ustalonym programem. Zagadnienia prezentowane przez prelegentów w pełni wpisywały się w założone cele konferencji tj. rozwijanie i wspomaganie dyrektorów szkół w zakresie zarządzania oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia, w szczególności nad sposobem realizacji podstawy programowej na zajęciach edukacyjnych objętych egzaminem ósmoklasisty. W pierwsza części konferencji pan Marek Piechowiak oraz pan Leszek Wajchert mówili o zadaniach dyrektora w zakresie planowania i organizacji procesu edukacyjnego oraz w zakresie sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. W drugiej części konsultanci i doradcy metodyczni z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. prezentowali różnice i podobieństwa w zapisach podstawy programowej z języka polskiego, matematyki i języków obcych oraz w arkuszach egzaminacyjnych egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, zwracając uwagę na konieczność zmian w dotychczas stosowanych metodach pracy oraz doboru zadań przygotowujących uczniów do egzaminu.  Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w materiały szkoleniowe.

 

Informacje, sugestie, rekomendacje, jakie podczas konferencji przekazano dyrektorom szkół, mogą im być przydatne w szczególności, do: doskonalenia organizacji pracy szkoły, w tym zespołowej pracy nauczycieli w zakresie planowania procesów edukacyjnych,z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów danego oddziału; planowania i realizacji sprawowania nadzoru wewnętrznego oraz formułowania wniosków z nadzoru; planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przy czym warto pamiętać, że wszystkie działania podejmowane na rzecz poprawy jakości pracy szkoły powinny służyć zarówno dobremu kształceniu uczniów, jak i najlepszemu przygotowaniu ich do egzaminu zewnętrznego oraz kolejnego etapu edukacyjnego.

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa