13 września 2018

Komunikat dla dyrektorów szkół podstawowych. Plan działań szkoły realizującej Program LKO

Szkoły podstawowe województwa lubuskiego, zgodnie z harmonogramem podanym w Programie LKO „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”, do końca września 2018 r. opracowują Plan działań szkoły na rok szkolny 2018/2019.

Plan powinien zawierać w szczególności:

  1. nazwę i adres szkoły,
  2. imię i nazwisko dyrektora,
  3. skład zespołu nauczycieli przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, realizujących program w szkole,
  4. w układzie tabelarycznym: zadanie (obszar działania)  – zgodnie z Programem LKO: Zadania szkół + inne, sposób realizacji, termin realizacji, spodziewane efekty, osoba odpowiedzialna za wykonanie, sposób sprawowania nadzoru (wzór planu w załączeniu).

Plan działań, w terminie do 01.10.2018 r. dyrektor szkoły przesyła pocztą tradycyjną  w wersji papierowej
do wizytatora nadzorującego szkołę, zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie www.ko-gorzow.edu.pl
z zakładce Nadzór pedagogiczny > Organizacja nadzoru pedagogicznego > Wykaz wizytatorów Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. nadzorujących szkoły i placówki województwa lubuskiego > Wykaz

 

 

Załączniki

Wzór planu działań
Data: 2018-09-13, rozmiar: 13 KB