13 września 2018

Komunikat dla dyrektorów szkół podstawowych. Plan działań szkoły realizującej Program LKO

Szkoły podstawowe województwa lubuskiego, zgodnie z harmonogramem podanym w Programie LKO „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”, do końca września 2018 r. opracowują Plan działań szkoły na rok szkolny 2018/2019.

Plan powinien zawierać w szczególności:

  1. nazwę i adres szkoły,
  2. imię i nazwisko dyrektora,
  3. skład zespołu nauczycieli przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, realizujących program w szkole,
  4. w układzie tabelarycznym: zadanie (obszar działania)  – zgodnie z Programem LKO: Zadania szkół + inne, sposób realizacji, termin realizacji, spodziewane efekty, osoba odpowiedzialna za wykonanie, sposób sprawowania nadzoru (wzór planu w załączeniu).

Plan działań, w terminie do 01.10.2018 r. dyrektor szkoły przesyła pocztą tradycyjną  w wersji papierowej
do wizytatora nadzorującego szkołę, zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie www.ko-gorzow.edu.pl
z zakładce Nadzór pedagogiczny > Organizacja nadzoru pedagogicznego > Wykaz wizytatorów Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. nadzorujących szkoły i placówki województwa lubuskiego > Wykaz

 

 

Załączniki

Wzór planu działań
Data: 2018-09-13, rozmiar: 13 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa