24 lipca 2014

Informacje dla dyrektorów szkół nt. odbioru podręczników

  logo ko
 1. Pierwsza część podręcznika będzie dostarczana do Państwa szkół w terminie   od 11 sierpnia do 22 sierpnia 2014 r. przez firmę kurierską. Nieprzekraczalny termin dostarczenia pierwszej części do wszystkich szkół podstawowych to  22 sierpnia 2014 r. (piątek). 
 2. Druga część podręcznika zostanie dostarczona w październiku br. w terminie, o którym zostaną Państwo poinformowani we wrześniu.
 3. Podręczniki powinien odbierać dyrektor szkoły lub jego zastępca. W wyjątkowych przypadkach może to być pracownik sekretariatu.
 4. Podręczniki będą dostarczane do szkół w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-15.00.
 5. Dostarczenie może nastąpić w innych godzinach lub dniach wyłącznie po uzgodnieniu przez dostawcę tego terminu z dyrektorem szkoły, z zastrzeżeniem, że uzgodniony inny termin dostarczenia nie jest późniejszy, niż 22 sierpnia br.
 6. Wydłużenie terminu dostarczenia podręczników do szkół jest możliwe tylko i wyłącznie w razie wystąpienia nagłych zdarzeń losowych, wynikających z działania siły wyższej (np. klęsk żywiołowych, stanów nadzwyczajnych).
 7. Wraz z pierwszą częścią podręcznika otrzymacie Państwo mapę obrazkową Polski, przygotowaną dla pierwszoklasistów przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów z okazji 25-lecia Wolnej Polski. Uczeń otrzymujący podręcznik powinien otrzymać wraz z nim mapę. Na mapy nie składa się odrębnego zapotrzebowania w aplikacji przygotowanej przez MEN do obsługi procesu dostarczania podręczników do szkół.
 8. Dostawca powinien rozładować przywiezione materiały (podręczniki i mapy) w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły lub, w przypadku jego nieobecności, przez zastępcę dyrektora lub pracownika sekretariatu, na terenie siedziby szkoły.
 9. W przypadku szkół posiadających filie, materiały będą dostarczane do siedziby szkoły macierzystej, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w instrukcji.
 10. Odbierając materiały dyrektor szkoły (w przypadku jego nieobecności, zastępca dyrektora lub pracownik sekretariatu) ma obowiązek sprawdzić liczbę dostarczonych podręczników i map i pokwitować ich odbiór w sposób przyjęty u danego dostawcy, podpisując się czytelnie imieniem i nazwiskiem, podając stanowisko oraz datę odbioru.
 11. Dostawca, niezwłocznie po dostarczeniu materiałów do szkoły, zamieści w aplikacji przygotowanej przez MEN, informację zawierającą datę dostarczenia, imię, nazwisko i stanowisko osoby, która odebrała podręczniki oraz liczbę dostarczonych podręczników.
 12. Dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora szkoły, po zamieszczeniu przez dostawcę w aplikacji informacji o dostarczeniu podręczników, potwierdza w aplikacji liczbę dostarczonych podręczników oraz wpisuje liczbę dostarczonych map. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zamieścić potwierdzenie najpóźniej następnego dnia po zamieszczeniu informacji przez dostawcę. W przypadku, gdy dostawca nie zamieści informacji o dostarczeniu, dyrektor szkoły informuje o tym fakcie koordynatora dystrybucji w kuratorium, celem podjęcia przez niego działań wobec dostawcy.
 13. W przypadku, gdy liczba dostarczonych podręczników jest mniejsza, niż złożone zapotrzebowanie, dyrektor szkoły potwierdza w aplikacji liczbę odebranych podręczników, zmienia status dostarczenia na „dostarczono mniej” i informuje o tym fakcie koordynatora dystrybucji w kuratorium, celem podjęcia przez niego stosownych działań wobec dostawcy. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć pozostałe podręczniki na własny koszt w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2014 r.
 14. W przypadku, gdy liczba dostarczonych podręczników jest większa, niż zapotrzebowanie złożone przez dyrektora szkoły, dyrektor szkoły kontaktuje się z koordynatorem dystrybucji w kuratorium w celu ustalenia, czy nadwyżka podręczników może pozostać w szkole (dla nowych uczniów), czy też powinna zostać zwrócona przez dostawcę do rezerwy podręcznikowej, którą zarządza kuratorium.
 15. W przypadku, gdy dostarczone przez dostawcę podręczniki są uszkodzone, zabrudzone lub zniszczone w sposób uniemożliwiający ich użytkowanie, dyrektor szkoły odnotowuje ten fakt w aplikacji poprzez podanie liczby podręczników uszkodzonych i informuje o tym fakcie koordynatora dystrybucji w kuratorium, celem podjęcia przez niego stosownych działań wobec dostawcy (przekazanie dostawcy z rezerwy podręcznikowej nowych podręczników w miejsce uszkodzonych). Dostawca jest zobowiązany dostarczyć nowe podręczniki na własny koszt w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2014 r.
 16. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona dokonuje przeglądu wszystkich dostarczonych podręczników w celu sprawdzenia, czy nie występują w nich braki stron lub inne wady uniemożliwiające ich użytkowanie. W przypadku stwierdzenia wad, wymiany podręcznika należy dokonać z rezerwy 2 dodatkowych podręczników na każdy oddział, a w przypadku jej wyczerpania, z rezerwy podręcznika zarządzanej przez kuratora oświaty. Wadliwe podręczniki należy zwrócić do kuratorium, które będzie odsyłać je do producenta, zobowiązanego dostarczyć do kuratorium egzemplarze poprawnie wydrukowane.
 17. W przypadku, gdy liczba map dostarczonych do szkoły będzie mniejsza niż liczba dostarczonych podręczników, dyrektor szkoły od 12 września br. będzie miał możliwość zamówienia brakujących map poprzez stronę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, umożliwiającą zamówienie mapy każdej osobie, która będzie chciała to uczynić.
 18. Kurator oświaty może zarządzać rezerwą map dostarczonych wraz z pierwszą częścią podręcznika w taki sposób, aby umożliwić wyrównanie liczby map dostarczonych do szkół.

PODSTAWOWE DANE O PODRĘCZNIKU

 1. Jeden podręcznik waży ok. 0,285 kg i ma rozmiar zbliżony do formatu A-4.
 2. Podręczniki przygotowane przez producenta będą zapakowane w kartony o wymiarach: ok. 22 cm x 30 cm x 20 cm, po 30 szt. podręczników w kartonie. Waga jednego pełnego kartonu będzie wynosić ok. 9 kg.
 3. Na zlecenie MEN zostaną również wykonane cztery rodzaje adaptacji dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAADAPTOWANYCH PODRĘCZNIKACH DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

1.    Na zlecenie MEN zostaną wykonane cztery rodzaje adaptacji dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a,
 2. adaptacja dla uczniów słabowidzących;

Ww. adaptacje przeznaczone są dla tych uczniów z dysfunkcją wzroku, którzy nie mogą korzystać z podręczników „standardowych”, nawet przy zastosowaniu sprzętu optycznego (uczniowie słabowidzący).

 1. adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją bez płyty DVD z nagraniami w polskim języku migowym;

Wersja zaadaptowana to podręcznik oryginalny, w tej samej szacie graficznej, w którym dokonano niezbędnych zmian, wynikających z niepełnosprawności uczniów. Treści podręcznika  w książce zostaną wzbogacone o piktogramy systemu PCS (Picture Communication Symbols). Ponadto dodane zostaną karty komunikacyjne oraz słowniczek wszystkich wykorzystanych symboli. Na potrzeby docelowej grupy uczniów zmieniono treść poleceń oraz wygląd niektórych ilustracji. Nie ingerowano w zawartość merytoryczną, modyfikacje mają jedynie pomóc uczniom w odbiorze przedstawionych treści.

 1. adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją z płytą DVD z nagraniami w polskim języku migowym;

Wydrukowana adaptacja, o której mowa w pkt 3, zostanie wzbogacona o płytę DVD, na której zostanie umieszczona multimedialna wersja zawierająca nagrania w polskim języku migowym (PJM) w postaci plików video. Wersja będzie również udostępniona do pobrania ze strony internetowej w formatach video odtwarzanych na komputerach, tabletach i smartfonach.  Wersja ta będzie zawierać wszystkie teksty z „Naszego elementarza” nagrane w polskim języku migowym, jak również dodatkowe informacje dotyczące sytuacji głuchego ucznia oraz społeczności głuchych. Pliki video będzie można odtworzyć w systemach operacyjnych Windows, Android, IOS i Linux.

 1. Przewidziano możliwość otrzymania przez ucznia niepełnosprawnego napotykającego na trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się – niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem lub afazją, zarówno podręcznika standardowego, jak i wersji zaadaptowanej (opisanej w pkt. 1.3 lub 1.4), jeśli nauczyciel stwierdzi taką potrzebę.
 2. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego tę samą, co ich pełnosprawni rówieśnicy, w związku z tym, w zależności od decyzji nauczycieli, mogą korzystać z podręcznika standardowego lub z wersji zaadaptowanej.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, do której ze względu na specyficzny charakter edukacji tych uczniów oraz indywidualny poziom rozwoju i tempa przyswajania wiedzy, nie opracowuje się odrębnych podręczników. Nauczyciele realizując treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego mogą korzystać z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, książek pomocniczych oraz materiałów edukacyjnych dostępnych na rynku. Uczniowie ci mogą skorzystać z dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (np. książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej), w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”, bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego (więcej informacji na stronie: http://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna/1119-wyprawka-szkolna-w-2014-r).

 

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą również skorzystać z adaptacji podręcznika „Nasz elementarz” dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, jeśli nauczyciele uznają to za uzasadnione potrzebami tych uczniów.

 1. Dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki biorąc udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim nie opracowuje się żadnej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Nauczyciele we współpracy ze specjalistami opracowują dla nich indywidualne programy zajęć zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 7 maja 2013r., poz. 529). W związku z tym dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim nie zamawia się podręczników.
 2. Wersje elektroniczne wszystkich wersji adaptacji zostaną udostępnione do bezpłatnego pobrania na stronie MEN i Ośrodka Rozwoju Edukacji.
 3. Decyzję w sprawie wyboru rodzaju podręcznika podejmują nauczyciele, co oznacza, że nie ma obowiązku zamawiania adaptacji podręcznika, jeżeli nauczyciele uznali, że podręcznik standardowy (bez dostosowań) jest odpowiedni dla wszystkich uczniów.
 4. Poszczególne adaptacje przygotowane są z uwzględnieniem potrzeb uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności, niezależnie od rodzaju szkoły, do której uczęszczają (ogólnodostępna, integracyjna, specjalna).
 5. Zamówienie obejmuje wyłącznie podręczniki przeznaczone dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W odróżnieniu od podręczników standardowych – szkole nie przysługują dodatkowe egzemplarze podręczników zaadaptowanych. Nauczycielom udostępniane są na stronie MEN i ORE wersje elektroniczne zaadaptowanych podręczników oraz wersja dla nauczyciela, o której mowa w pkt. 10.
 6. W przypadku adaptacji dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się wykonana zostanie wersja dla nauczyciela, zawierająca wskazówki metodyczne dotyczące wykorzystania adaptacji w dostosowywaniu procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Każdy temat lekcyjny zostanie opatrzony wstępem z listą dodatkowych ćwiczeń oraz komentarzami dotyczącymi pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi. Wersja dla nauczyciela będzie wykonana w wersji elektronicznej i udostępniona do nieodpłatnego pobrania.
 7. Wykonana zostanie także książka pomocnicza wprowadzająca podstawowe elementy wiedzy o języku polskim, która będzie wspomagać nabywanie przez uczniów klasy I szkoły podstawowej mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Książka będzie ułatwiała uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przyswojenie podstaw systemu językowego polszczyzny. W atrakcyjny i przystępny sposób przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia dotyczące polskiej gramatyki i leksyki, z wykorzystaniem metodologii glottodydaktycznej, stosowanej m. in. w nauczaniu języka polskiego, jak i języka obcego. Książka pomocnicza będzie wykonana w formie elektronicznej i udostępniona do nieodpłatnego pobrania.
 8. Zamówione podręczniki zostaną dostarczone na zlecenie MEN do szkoły, zgodnie z zamówieniem złożonym w aplikacji udostępnionej szkołom w tym celu. Zaadaptowane podręczniki będą przekazywane przez Uniwersytet Warszawski, który na zlecenie MEN wykonuje adaptacje i wydruk tych podręczników, a następnie przekaże je do szkół wskazanych przez MEN w liście dystrybucyjnej, przygotowanej na podstawie danych zawartych w ww. aplikacji.