26 kwietnia 2019

Informacja dotycząca podejmowania uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

Szanowni Państwo,

w związku z kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej licznymi zapytaniami w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów, dla których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w kwietniu bieżącego roku szkolnego, przekazujemy następującą informację.

W dniu dzisiejszym (26 kwietnia 2019 r.) kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Zwieńczeniem kilkuletniego wysiłku, uczniów jaki i ich nauczycieli, jest uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły.

Jako datę wydania świadectwa wpisuje się datę zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Oznacza to, że rada pedagogiczna musi podjąć uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów przed zakończeniem tych zajęć.

Stąd też 26 kwietnia 2019 r. jest również ostatnim dniem, w którym rady pedagogiczne mogą jeszcze podjąć uchwałę w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów klas III liceum ogólnokształcącego i klas IV technikum w bieżącym roku szkolnym.

W przypadku gdy rada pedagogiczna nie podejmie przedmiotowej uchwały przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, kompetencja ta, na mocy przepisów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty (tekst podpisanej przez Prezydenta RP ustawy został przekazany do publikacji), pozostaje w wyłącznej  gestii dyrektora szkoły lub wskazanego przez niego nauczyciela.

Datą wystawienia świadectwa ukończenia szkoły będzie wówczas data rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły (wskazanego nauczyciela) w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.