Kategoria: Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkół zlikwidowanych lub przekształconych

22 lutego 2016

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkół zlikwidowanych lub przekształconych

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkół zlikwidowanych lub przekształconych

I. PODSTAWA PRAWNA

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2023 poz. 1120 z poźń. zm.),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz.U. 2016 poz. 1827).

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu (do pobrania poniżej),
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,
  • w przypadku zmiany nazwiska – kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego zmianę (tylko w przypadku wniosków przesłanych pocztą),
  • upoważnienie do podjęcia czynności związanych z wydaniem duplikatu świadectwa/dyplomu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument (do pobrania poniżej).

III. OPŁATA SKARBOWA

Zgodnie z § 27 ust. 3 przywołanego w pkt. I rozporządzenia w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1827) za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
nr konta: 49 1010 1704 0023 0722 3100 0000
W tytule przelewu: opłata za duplikat świadectwa – imię i nazwisko wnioskodawcy

W przypadku przelewów zagranicznych:

IBAN: PL 49 1010 1704 0023 0722 3100 0000
BIC: NBP LP LPW

IV. REALIZACJA

Wnioski rozpatrywane są w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, do 30 dni od momentu wpłynięcia wniosku.

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.

UWAGA! Kuratorium Oświaty wydaje jedynie duplikaty świadectw szkół zlikwidowanych lub przekształconych.

Wnioski drogą mailową można składać tylko w przypadku posiadania elektronicznego podpisu. Podania przesłane pocztą email, nieopatrzone elektronicznym podpisem, nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki

wniosek o duplikat
Data: 2023-11-03, rozmiar: 32 KB
upowaznienie
Data: 2018-09-03, rozmiar: 27 KB