23 listopada 2010

Broszura Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty.

Na stronie internetowej MEN opublikowana została broszura Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty – materiał informacyjny dla dyrektorów szkół i rad pedagogicznych dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom migracji zarobkowej rodziców.

 

Materiały opracowano celem wsparcia działań wychowawców, nauczycieli i dyrektorów szkół, podejmowanych na rzecz przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków omawianego zjawiska. Broszura przygotowana została przez zespół ds. zapobiegania i przeciwdziałania negatywnym skutkom braku lub niedostatecznej opieki nad dziećmi w związku z migracją zarobkową rodziców, pracujący pod kierunkiem Ministra Zbigniewa Włodkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu Do Spraw Równego Traktowania Elżbietą Radziszewską, składający się z:

– przedstawicieli wszystkich kuratoriów oświaty,

– przedstawiciela Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania,

– pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

Link do broszury (zakładka Nauczyciele i Dyrektorzy)

 

Zachęcamy do zapoznania się z powyższym materiałem informacyjnym i wykorzystania go w pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły.