9 kwietnia 2015

Zmiany w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej.

men2Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół i placówek oświatowych

województwa lubuskiego,

 

uprzejmie informujemy o zmianach w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej. Polski Związek Logopedów podjął sukcesywne i komplementarne działania na rzecz poprawy dostępności specjalistycznej pomocy logopedycznej, kierując wnioski i opinie do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W wyniku pracy Komisji Oświaty PZL i współpracujących ekspertów w 2013r. rozszerzono na sprawdzianach i egzaminach szkolnych katalog dostosowań warunków do potrzeb edukacyjnych dla uczniów z afazją oraz zaburzeniami komunikacji językowej. W bieżącym roku Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN wskazał wykładnię powiązanych przepisów oświatowych:

 

 

1. Ze stanowiska MEN wynika, że w orzeczeniach wydawanych obecnie przez poradnie nie jest wymagane używanie określenia ,,niepełnosprawność ruchowa w tym afazja”, wystarczy użycie określenia ,,afazja”, popartego diagnozą lekarską oraz Zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w tym poradniach specjalistycznych w zależności od potrzeb mają możliwość wskazania, że dziecko wymaga wsparcia specjalisty odpowiednio neurologopedy lub surdologopedy; (załącznik pismo MEN z dnia 22. 01. 2015)

 

2. Specjalności logopedów mogą być umieszczane m.in. na pieczęciach, wskazywane w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne (załącznik pismo MEN z dnia 14. 01. 2015r.)

 

Mając na uwadze specyfikę pracy z dzieci z trudnościami w rozwoju językowym, prosimy o położenie nacisku na konieczność uwzględniania konsultacji poszczególnych przypadków z logopedami, jako jedynymi specjalistami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami komunikacji.

 

Załącznik:

 

odpoiwedź w spr. specjalności logopedów.jpg

odp. w spr. orzeczeń 01.2015-1.jpg

odp. w spr. orzeczeń 01.2015-2.jpg