22 listopada 2018

Zakończenie realizacji zadań w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość” – komunikat MEN

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji zadania związanego z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkołach, uprzejmie przypominamy o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. z 2018 r. poz. 910) oraz zapisów umowy
(§ 10 i § 11) zawartej z MEN:

  • termin realizacji zadania upływa 30 listopada 2018 r.
  • termin przekazania Ministrowi Edukacji Narodowej przez organy prowadzące szkoły sprawozdania z realizacji zadania upływa 20 grudnia 2018 r.

W przypadku niewykorzystania części dotacji na realizację zadania w wyżej wymienionym terminie organ prowadzący szkoły zobowiązany jest zwrócić niewykorzystaną część dotacji w terminie 15 dni od dnia 30 listopada 2018 r., tj. nie później niż 15 grudnia 2018 r.

Odsetki bankowe (jeżeli zostały naliczone np. oprocentowane konto bankowe) od przekazanej dotacji, niewykorzystane na realizację zadania, także podlegają zwrotowi w powyższym terminie.

Zwrotów należy dokonywać na konto MEN z uwzględnieniem odpowiedniego podziału zwracanych środków w  sposób następujący:

  • zwrot kwoty głównej dotacji w terminie określonym w umowie na rachunek MEN

nr: 72 1010 1010 0031 0222 3000 0000

  • zwrot odsetek (odsetki od niewykorzystanej dotacji, odsetki karne, odsetki od nieterminowej wpłaty, inne) na rachunek MEN

nr: 22 1010 1010 0031 0222 3100 0000

Dla ułatwienia identyfikacji dokonywanych operacji bankowych należy podać numer  umowy (MEN/2018/DWKI/xxxx) i numeru poddziałania (9.1.1.9.1), których dotyczy dana wpłata.