22 lutego 2016

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkół zlikwidowanych lub przekształconych

I. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1943),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170 z poźń. zm.),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz.U. 2016 poz. 1827).

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu (do pobrania poniżej),
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,
  • upoważnienie do podjęcia czynności związanych z wydaniem duplikatu świadectwa/dyplomu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument (do pobrania poniżej).

III. OPŁATA SKARBOWA

Zgodnie z § 27 ust. 3 przywołanego w pkt. I rozporządzenia w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1827) za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku na rachunek bankowy:
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
nr konta: 49 1010 1704 0023 0722 3100 0000
W tytule przelewu: opłata za duplikat – imię i nazwisko wnioskodawcy.

W przypadku przelewów zagranicznych:
IBAN: PL 49 1010 1704 0023 0722 3100 0000
BIC: NBP LP LPW

 

IV. REALIZACJA

Wnioski rozpatrywane są w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki,do 30 dni od momentu wpłynięcia wniosku.

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.

Wnioski drogą mailową można składać tylko w przypadku posiadania elektronicznego podpisu. Podania przesłane pocztą email, nieopatrzone elektronicznym podpisem, nie będą rozpatrywane.


UWAGA! Kuratorium Oświaty nie wydaje duplikatów dokumentów wydanych
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

Załączniki

WNIOSEK DO POBRANIA
Data: 2017-09-14, rozmiar: 31 KB
UPOWAŻNIENIE DO POBRANIA
Data: 2017-09-14, rozmiar: 23 KB