23 lutego 2016

Uwierzytelniania świadectw przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

I. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1943),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170 z późn. zm.),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz.U. 2016 poz. 1827).

 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

· wniosek o uwierzytelnienie świadectwa/dyplomu (do pobrania poniżej),

· oryginał lub duplikat świadectwa/dyplomu,

· potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,

· upoważnienie do podjęcia czynności związanych z uwierzytelnieniem świadectwa/dyplomu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument (do pobrania poniżej).

 

III. OPŁATA SKARBOWA

Zgodnie z § 27 ust. 3 przywołanego w pkt. I rozporządzenia w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1827) za uwierzytelnienie jednego dokumentu pobiera się opłatę w wysokości 26,00 zł.

Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

nr konta: 49 1010 1704 0023 0722 3100 0000

W tytule przelewu: opłata za uwierzytelnienie świadectwa – imię i nazwisko wnioskodawcy

W przypadku przelewów zagranicznych:

IBAN: PL 49 1010 1704 0023 0722 3100 0000

BIC: NBP LP LPW

 

 

IV. REALIZACJA

Wnioski rozpatrywane są w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, do 30 dni od momentu wpłynięcia wniosku.

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

UWAGA! Kuratorium Oświaty nie uwierzytelnia dokumentów wydanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

 


 

Załączniki

WNIOSEK DO POBRANIA
Data: 2017-09-14, rozmiar: 32 KB
UPOWAŻENIENIE DO POBRANIA
Data: 2017-09-14, rozmiar: 28 KB