1 lipca 2019

Kontynuacji nauki w języku

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie podejmuje działania umożliwiające uczniom migrującym lub czasowo przebywającym za granicą kontynuację nauki w języku polskim w systemie kształcenia na odległość.

Prowadząc Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, Ośrodek udziela uczniom przebywającym za granicą wsparcia w edukacji w formie konsultacji on-line oraz daje możliwość wyboru odpowiedniego planu nauczania.

Dzieciom i młodzieży polskiej, która obowiązek szkolny i obowiązek nauki będzie spełniała w szkołach lokalnych, oferuje się realizację programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego. Program ten obejmuje: edukację wczesnoszkolną, język polski i wiedzę o Polsce.

Dzieciom i młodzieży polskiej, która z różnych przyczyn nie uczestniczą w procesie edukacji w lokalnych szkołach, proponuje się realizację obowiązku nauki oraz obowiązku szkolnego w systemie kształcenia na odległość poprzez realizację programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego.

Uczniowie i rodzice oprócz bezpośredniego dostępu do lekcji, mają również możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych, uczestniczenia w spotkaniach tematycznych okolicznościowych oraz przedmiotowych kołach zainteresowań, sprawdzenia postępów w nauce poprzez platformę e-learningową, a także są w ścisłym i stałym kontakcie z nauczycielami i kolegami z całego świata.

Uczniowie i absolwenci szkół prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą uzyskują świadectwa szkolne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tożsame ze świadectwami, które otrzymują uczniowie w szkołach polskich.

Uczniowie, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące w kształceniu na odległość według planu nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia ogólnego, mogą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego, przeprowadzanych zgodnie z przepisami określonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Warto pamiętać, iż kształcenie na odległość realizowane w szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej w ORPEG finansowane jest z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku z tym kształcenie w placówce jest bezpłatne. Dokumenty rekrutacyjne do szkół w ORPEG prowadzących kształcenie na odległość należy złożyć osobiście lub listownie na adres: ORPEG, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.

Wyczerpujące i aktualne informacje dotyczące rekrutacji do szkół ORPEG znajdują się pod adresem: www.orpeg.pl/index.php/ksztalcenie-na-odleglosc/zasady-rekrutacii lub można uzyskać je pod numerem telefonu: +48 22 622 37 92 (93).

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy oświaty
województwa lubuskiego

 

Dzień Edukacji Narodowej to jeden ze szczególnych dni w trakcie roku szkolnego.
To wyjątkowe święto przypomina nam, jak ważna w życiu człowieka jest edukacja, jak ważne jest wychowanie.

W tym uroczystym dniu dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty za kształtowanie kreatywnych postaw uczniów, podejmowanie działań pomagających dzieciom i młodzieży rozumieć współczesnego człowieka. Dziękuję za codzienny trud sprawowania opieki i wspierania rodziców w procesie wychowania ich dzieci.

Gratulując dotychczasowych sukcesów, życzę wspaniałych wychowanków, wytrwałości w dążeniu do celu oraz realizacji zamierzeń wyzwalających u dzieci poczucie podmiotowości. Niech dobra relacja nauczyciela i ucznia pomaga formować osobowość młodego człowieka i odkrywać wartości.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim najlepsze życzenia.
Do podziękowań i gratulacji dołączam życzenia zdrowia i codziennej radości.

Lubuski Kurator Oświaty
Ewa Rawa