20 marca 2015

Informacja o pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Na prośbę Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości uprzejmie informuję, że osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin stanowią kategorię klientów, do których adresowany jest szczególny zakres usług i pomocy świadczonej w celu złagodzenia skutków przestępstwa.

Na terenie naszego województwa funkcjonują podmioty, które świadczą takim osobom bezpłatną pomoc specjalistyczną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, m.in. poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa;
4. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia oraz okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
5. Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
6. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych, kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
Na terenie województwa lubuskiego pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin jest świadczona przez następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze oraz Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” w Żarach.
Szczegółowa oferta tych podmiotów znajduję się w złączniku.
Uprzejmie proszę, aby powyższe informacje były dostępne w Państwa siedzibie w miejscach dostępnych dla interesantów.

 

Załącznik:
Wykaz i oferta podmiotów udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.