Kategoria: Przypięte do prawej strony

11 września 2018

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 15 grudnia 2018 r. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji:

 • centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
 • terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

Jednocześnie informuję, że treść Zarządzenia jest dostępna pod adresem: https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/24-grudnia-dniem-wolnym-od-pracy-w-urzedach-administracji-rzadowej

Załączniki

zarzadzenie_nr_17
Data: 2018-09-11, rozmiar: 257 KB
14 sierpnia 2019

Obrady Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego

Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,

Lubuski Kurator Oświaty informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00, sala 101
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbędą się obrady Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Organizatorem spotkania jest Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.  Inicjatorem Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych jest Premier Mateusz Morawiecki.

Spotkania są realizacją postulatu, który wybrzmiał przy Ogólnopolskim Stole Edukacyjnym. Rozmowy podczas debaty dotyczyć będą jakości edukacji i nowoczesnej szkoły. Wnioski płynące z debat wojewódzkich posłużą rządowi do wypracowania dalszych zmian w prawie oświatowym.

Rejestracja do udziału w spotkaniu odbywać się będzie do 21 sierpnia 2019 r., poprzez uruchomiony na stronie  internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. formularz zgłoszeniowy.

REJESTRACJA

 

 

5 czerwca 2019

Sprawozdanie dyrektora szkoły z realizacji Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem zadań określonym w Programie Lubuskiego Kuratora OświatyWspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”, szkoły uczestniczące w programie, po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty, opracowują sprawozdanie z realizacji prowadzonych działań uwzględniające ich ocenę w kontekście wyników egzaminu uzyskanych przez uczniów szkoły.

W najbliższych dniach wizytatorzy rejonowi prześlą Państwu drogą e-mailową wzór sprawozdania dla LKO w formie ankiety, którą należy wypełnić na podstawie własnego sprawozdania z realizacji działań zaplanowanych przez szkołę na początku roku szkolnego.

Sprawozdanie dla LKO przekazują Państwo pocztą  elektroniczną  na adres swojego wizytatora rejonowego, w ostatecznym terminie do 30 czerwca 2019 r.

Raport końcowy z realizacji Programu LKO w roku szkolnym 2018/2019 zostanie opracowany i udostępniony po 15 sierpnia 2019 r.

8 maja 2019

Rekrutacja członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa
Starostowie Powiatu
Prezydenci, Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
województwa lubuskiego

Lubuski Kurator Oświaty informuje, że z dniem 28 grudnia 2019 r. upływa kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim. W związku z koniecznością powołania Komisji na nową kadencję, proszę Państwa o zgłaszanie kandydatów, którzy wzięliby udział w pracach Komisji w charakterze jej członków.

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim orzeka w I instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich szkół funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.). Podstawą prawna działania Komisji są wyżej wymieniona ustawa oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 741).

 

(więcej…)

Załączniki

zalacznik_nr_1_do_wniosku
Data: 2019-05-08, rozmiar: 15 KB
zalacznik_nr_3_do_wniosku
Data: 2019-05-08, rozmiar: 15 KB
zalacznik_nr_4_do_wniosku
Data: 2019-05-08, rozmiar: 15 KB
zalacznik_nr_5_do_wniosku
Data: 2019-05-08, rozmiar: 15 KB
zalacznik_nr_6_do_wniosku
Data: 2019-05-08, rozmiar: 21 KB
wniosek_-_czlonek_kdn
Data: 2019-05-08, rozmiar: 42 KB
zalacznik_nr_2_do_wniosku
Data: 2019-05-08, rozmiar: 15 KB
27 lutego 2019

Sieć szkół oraz sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W związku z koniecznością ustalenia nowych planów sieci szkół od 1 września 2019 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało przykładowe uchwały w sprawie ustalenia planów sieci szkół.  Przygotowane przez MEN przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych zamieszczone są na stronie:  https://www.gov.pl/web/edukacja/ustalanie-planu-sieci-szkol-od-1-wrzesnia-2019-r

W załączeniu zamieszczamy procedury wydawania przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie sieci szkół i przedszkoli, wprowadzone zarządzeniem Nr 11/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia procedur wydawania opinii w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w sprawie planów sieci publicznych szkół podstawowych, a także w sprawie planów sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych.

Załączniki

14 czerwca 2018

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

14 czerwca 2018

Budowa szybkich sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Poniżej prezentujemy List Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szybkich sieci szerokopasmowych. Budowa przyłączy do tych szkół, które nie posiadają dostępu nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej jest warunkiem niezbędnym do skorzystania przez nie z usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz programu „Aktywna Tablica”.

Załączniki

List MEN w sprawie OSE
Data: 2018-06-14, rozmiar: 495 KB
7 czerwca 2018

Zmiana przepisów dotyczących warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

W związku ze zmianą przepisów dotyczących organizacji m.in. wycieczek zagranicznych, informujemy, że nowe przepisy, które obowiązują od 2 czerwca, dotyczą szkół, które w wyniku reformy oświaty, zostały już dostosowane do nowego ustroju szkolnego (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły branżowe). Pozostałe szkoły stosować powinny dotychczasowe przepisy.

Poniżej zamieszczamy nowe rozporządzenie

Załączniki

Wzór karta wycieczki
Data: 2018-06-11, rozmiar: 46 KB
rozporządzenie
Data: 2018-06-07, rozmiar: 383 KB
14 maja 2018

Zarchiwizowane: Konferencja „Partnerstwo w kształceniu zawodowym”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy lubuskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, Kierownicy szkolenia praktycznego, Pracodawcy, Przedstawiciele organów prowadzących

Lubuski Kurator Oświaty we współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną organizuje konferencję poświęconą budowaniu efektywnego partnerstwa w kształceniu zawodowym. Konferencja odbędzie się ona 21 maja 2018 r. w godzinach 10.00 – 13.30 w Gorzowie Wielkopolskim, Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

W programie zaplanowano wystąpienia, m.in.:

 • przedstawiciela ICT Poland Sp. z o. o. na temat kształtowania kluczowych umiejętności na rynku pracy,
 • Pana Pawła Salamona, Szefa Kuchni Restauracji Smolarnia, współwłaściciela restauracji „Między wierszami” o roli pracodawcy jako nauczyciela,
 • Pana Jacka Wójcickiego, Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o współpracy gorzowskich szkół z rynkiem pracy w ramach realizowanego projektu „Zawodowcy w Gorzowie”,
 • Pana Krzysztofa Kielca, Prezesa Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. o kreowaniu współpracy ze szkołami,
 • Pana Roberta Jałowego, Dyrektora TVP3 Oddział w Gorzowie Wlkp. o roli mediów w promocji szkolnictwa branżowego.

Doświadczenia w zakresie budowania efektywnego partnerstwa w kształceniu zawodowym  wymienią podczas panelu dyskusyjnego przedstawiciele szkół, pracodawców oraz organów prowadzących.

Serdecznie zapraszam Dyrektorów lubuskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, Kierowników szkolenia praktycznego, Pracodawców, Przedstawicieli organów prowadzących.

 

Prosimy Dyrektorów szkół i placówek o dokonywanie rejestracji (dla trzech osób: dyrektor, kierownik, pracodawca) na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w zakładce Na skróty „Konferencje”.

29 września 2017

Zarchiwizowane: Ankieta: Program Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół województwa lubuskiego, którzy przystąpili do Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” w związku z harmonogramem wdrażania Programu proszę o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie ko-gorzow.edu.pl/poszukiwacze

Pytania zawarte w ankiecie:

 1. Czy Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o przystąpieniu szkoły do Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy Poszukiwacze Talentów”?
 2. Proszę podać numer uchwały oraz datę jej podpisania.
 3. Numer RSPO (SIO)
14 kwietnia 2017

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że od dnia 1 marca br., zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60), wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły[1] tylko w przypadku jeżeli:

 • ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka CROD – dostępna tylko dla dyrektorów szkół – w strefie dla zalogowanych SIO), udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze;
 • nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL.

 

Dyrektor szkoły korzystając z wyszukiwarki w SIO (strefa dla zalogowanych dyrektorów szkół, tylko na login i hasło dyrektora), powinien po wpisaniu numeru PESEL nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub osoby, ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w tej szkole, ustalić, czy wpisany numer znajduje się w CROD. Po wpisaniu numeru PESEL i kliknięciu przycisku [Sprawdź] pojawi się informacja albo komunikat:

 

 1. informacja, że PESEL XXXXXXXXXXX nie znajduje się w bazie PESEL CROD (wraz z datą i godziną wygenerowania informacji); jeżeli wpisany numer PESEL nie znajduje się w CROD – wyświetlony komunikat dyrektor szkoły powinien pobrać w formacie PDF, wydrukować i załączyć do teczki akt osobowych nauczyciela (dokument ten jest równoważny z informacją wystawioną przez MEN);
 2. komunikat „Aby uzyskać informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, należy złożyć wniosek w postaci elektronicznej”. Tylko wtedy dyrektor szkoły jest uprawniony do złożenia wniosku do MEN (za pomocą e-PUAP) – jeżeli wpisany numer PESEL znajduje się w bazie PESEL CROD.

 

Rozwiązanie, o którym mowa w pkt a) pisma, w znacznym stopniu usprawnia proces weryfikacji oraz powoduje, że nie ma potrzeby zwracania się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o udzielenie informacji z CROD.

 

W przypadku wystąpienia problemów technicznych ze strefą dla zalogowanych SIO, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (22) 116 51 00 lub strefa@cie.men.gov.pl

[1] ilekroć w piśmie mowa jest o szkole należy rozumieć przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a także odpowiednio ich zespoły.