Pomoc merytoryczna: Grzegorz Rados g.rados@ko-gorzow.edu.pl, Pomoc techniczna admin@ko-gorzow.edu.pl