Ankieta: Wykazy szkół i placówek, w których rozpoczęła się procedura wejścia w spór zbiorowy oraz harmonogram spotkań z organami prowadzącymi w sprawie przebiegu rekrutacji do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2019 r. pod. 174) spór zbiorowy może być wszczęty przez pracowników tylko z pracodawcą lub pracodawcami i może dotyczyć wyłącznie warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Powyższe wyliczenie obszarów, których może dotyczyć spór zbiorowy, ma charakter enumeratywny, w związku z tym, za nielegalne należy uznać np. spory o charakterze politycznym, zmierzające do wywarcia presji na organy władzy i administracji rządowej lub samorządowej

Osoba do kontaktu: merytoryczna - Grzegorz Rados (tel. 95 7255033) techniczne sprawy - Patryk Ciepły (tel. 95 7255006)