7 stycznia 2021

Wysokość opłaty akredytacyjnej na rok 2021 – placówki doskonalenia nauczycieli

Placówka doskonalenia nauczycieli  ubiegająca się akredytację albo akredytację wstępną, z wyjątkiem placówki, która całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi na rachunek bankowy wskazany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opłatę.

 

Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października
2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2029)
i komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. (M. P. z 2020 r. poz. 72)  wysokość opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia wynosi 1060, 16 zł (jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych 16/100)

 

 

Opłatę należy dokonać na konto: 

49 1010 1704 0023 0722 3100 0000

 

Załączniki

zarządzenieakr
Data: 2021-01-07, rozmiar: 28 KB