31 marca 2021

Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego oraz zgodnie z rekomendacjami zawartymi w raporcie końcowym  Wpływu edukacji na odległość na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, Lubuski Kurator Oświaty w dniu 30 marca 2021 r. zorganizował konferencję pn.  Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły.

Celem konferencji było wyposażenie dyrektorów szkół w wiedzę na temat wpływu izolacji na kondycję psychofizyczną uczniów oraz zapoznanie z działaniami ukierunkowanymi na profilaktykę i wsparcie w sytuacjach  kryzysowych. Wydarzenie, w którym wzięło udział 150 uczestników, zrealizowane zostało w formie on – line.

Spotkanie otworzyła pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty, która podkreśliła wagę i znaczenia problemu w przedłużającej się sytuacji nauczania zdalnego. Pani Kurator, w swoim wystąpieniu, zapewniła Dyrektorów o wspierającej roli pracowników Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Następnie pani Jolanta Lipińska, starszy wizytator, omówiła wpływ edukacji zdalnej na funkcjonowanie uczniów w oparciu o wyniki badań własnych Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz raport Jak wspierać uczniów po roku pandemii? Wyzwania i rekomendacje z obszaru profilaktyki i zdrowia psychicznego Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej sporządzonego  na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ze  skutecznymi działaniami w zakresie wsparcia ucznia w sytuacji kryzysowej związanej z pandemią zapoznała uczestników pani Joanna Cegła, psycholog i psychoterapeuta. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na podejmowanie działań profilaktycznych zarówno przez nauczycieli jak i rodziców.

W dalszej części konferencji pani Iwona Bydłowska, starszy wizytator, przedstawiła zadania dyrektora szkoły oraz jego rolę w budowaniu adekwatnego do potrzeb sytemu wsparcia. Podkreśliła jak ważne jest, aby wymagania stawiane przed uczniami w tych nowych warunkach, były realne do spełnienia i dopasowane do ich możliwości.

Z planowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Programem  wsparcia  psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli zapoznał uczestników pan Grzegorz Tomczak, p.o. Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego. Zachęcił do udziału w programie oraz śledzenia informacji na stronach MEiN w związku z zapowiadanymi przez ministerstwo kolejnymi działaniami wspierającymi.

Konferencję podsumowała i zakończyła pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty. Podziękowała uczestnikom za udział w spotkaniu  oraz złożyła życzenia świąteczne.

Poniżej zamieszone zostały materiały z konferencji.

 

 

Prezentacja z komentarzem – Skuteczne wsparcie ucznia w sytuacji kryzysowej związanej z pandemią

Załączniki