21 kwietnia 2022

Program edukacji żywieniowej uczniów

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw problemom zdrowotnym polskich dzieci, wynikającym z niskiego poziomu wiedzy i niewłaściwych zachowań żywieniowych, które dodatkowo pogłębiły się
w okresie pandemii COVID-19, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowało Program edukacji żywieniowej uczniów. Przedsięwzięcie jest kolejnym filarem Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii.

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie, w ramach którego zostaną przeprowadzone badania wiedzy żywieniowej i potrzeb uczniów szkół podstawowych, które posłużą opracowaniu i wdrożeniu ogólnopolskiego modelu edukacji żywieniowej. Program przyczyni się również do zwiększenia wiedzy i kompetencji nauczycieli w tym zakresie. W przedsięwzięcie zostaną zaangażowani także rodzice.

Prace badawczo-wdrożeniowe będą realizowane przez zespoły ekspertów z Instytutu Nauk
o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny-PIB w Warszawie na wybranej celowo próbie szkół i uczelni. Badacze będą współpracować z ośrodkami akademicki kształcącymi
w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. Działania zostaną zrealizowane od kwietnia 2022 roku
do września 2023 roku na terenie całego kraju.

Aby naukowcy mogli uzyskać jak najlepsze wyniki, istotna będzie współpraca z nauczycielami
i szkołami.  W pierwszym etapie programu zostaną przeprowadzone badania ankietowe i wywiady wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. Ich celem będzie określenie poziomu wiedzy żywieniowej, zrozumienie potrzeb w tym zakresie oraz szukanie kierunków zmian w tych obszarach.

Uzyskane wyniki badań i obserwacji umożliwią opracowanie oraz wdrożenie treści i form nauczania zagadnień z zakresu żywienia w sposób nowoczesny i komunikatywny. Zagadnienia te zostaną ukazane w wieloaspektowym kontekście powiązań ze zdrowiem człowieka i społeczeństwa
oraz relacji ze stanem otoczenia/środowiska naturalnego. Treści będą dostosowane do wieku
i możliwości percepcyjnych uczestników projektu.

Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji żywieniowej pozwoli na kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków żywieniowych uczniów, ich rodziców oraz rodzeństwa,
a w konsekwencji do zmiany dotychczasowego stylu życia. W pośredni sposób realizacja programu przyczyni się do podniesienia świadomości na temat roli żywienia w powiązaniu z aktywnością fizyczną.