18 września 2023

Międzynarodowa Olimpiada patriotyczna „Dziedzictwo Pokoleń”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku serdecznie zapraszają uczniów w wieku 14- 19 lat do udziału w Międzynarodowej Olimpiadzie patriotycznej „Dziedzictwo Pokoleń”.

Międzynarodowa Olimpiada „Dziedzictwo Pokoleń” skierowana jest do młodzieży oraz nauczycieli języka polskiego, historii i wychowania obywatelskiego. Równolegle z konkursem dla młodzieży organizowane są warsztaty dla nauczycieli. Celem jest metodyczne przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań edukacyjnych w zakresie wychowania patriotycznego, pogłębiania wiedzy historycznej w szczególności treści dotyczących ponadtysiącletniej tradycji Rzeczypospolitej. Jej znaczenia dla właściwego rozumienia współczesnej wrażliwości, budowanie poczucia wspólnoty Polaków poprzez literaturę. Wychowanie patriotyczne z akcentem na idee i hierarchie oraz uwrażliwienie na prawdę, dobro i piękno. Ponadto w trakcie kształcenia nauczyciele uczą się, jak uczyć retoryki, jak pisać wypowiedzi argumentacyjne, interpretować literaturę i uwzględniać wielowątkowość utworów.
Podstawą udziału w Olimpiadzie jest przesłanie mailowo eseju, tematy eseju (do wyboru) :

  1. Sybir jako dom niewoli. O kreacji przestrzeni wygnania i sowieckich łagrów w polskiej literaturze XIX i XX wieku.
  2. „W sowieckim domu niewoli”. Autobiografizm literatury łagrowej w służbie prawdy, pamięci, historii i sztuki
  3. Pejzaż pogardy dla człowieka i człowieczeństwa. Literackie zapisy doświadczenia sowieckiego
  4. Skradzione dostojeństwo śmierci. Obrazy umierania w polskiej literaturze łagrowej
  5. Na Syberię i z Syberii. Motyw wygnania i repatriacji w polskiej literaturze romantycznej, dwudziestowiecznej i współczesnej

Nagrody:

  • I miejsce- 3000 zł
  • II miejsce- 2000 zł
  • III miejsce- 1000 zł

oraz 3 indeksy Uniwersytetu w Białymstoku

Współorganizatorzy:

Marszałek Województwa Podlaskiego, Muzeum Pamięci Sybiru, Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Podlaski Kurator Oświaty.

Esej należy przesłać w terminie do 30 października 2023 roku na adres: olimpiadadziedzictwo@gmail.com
Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie: https://q5ihso.webwave.dev/strona-glowna

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa