13 czerwca 2023

Kształcenie uczniów IV klas techników, którym przedłużono etap edukacyjny – komunikat

Szanowni Państwo,
z uwagi na kierowane pytania, dotyczące kształcenia uczniów IV klas techników, którym przedłużono etap edukacyjny, Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że w okresie wdrażania reformy związanej z wygaszaniem gimnazjów, w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym przedłużono etap edukacyjny, mają zastosowanie przepisy dotyczące uczniów, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy lub nie ukończyli szkoły.

Zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60, z późn. zm.), uczeń klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2022/2023 nie ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2023 r., staje się uczniem klasy IV pięcioletniego technikum.

Należy pamiętać, że przedłużenie etapu edukacyjnego dla ucznia należy wnikliwie rozważyć, biorąc pod uwagę wiek, w którym uczeń może uczyć się w szkole ponadpodstawowej – do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24. rok życia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113, z późn. zm.).

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa