7 marca 2023

III Nabór na kandydatów na obrońców z urzędu przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim oraz przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki i również przed odwoławczą komisją dyscyplinarną dla nauczycieli przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa lubuskiego

W art. 85d ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) zawarto przepis upoważniający ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ustalenia, w drodze zarządzenia, listy obrońców z urzędu, którzy będą powoływani przez przewodniczących składów orzekających w sprawach, w których rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie wobec nauczyciela kary dyscyplinarnej wydalenia z zawodu, a obwiniony nie ma obrońcy z wyboru (art. 85d ust. 2 tej ustawy).

W związku z koniecznością wydania nowego zarządzenia w sprawie listy obrońców z urzędu w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli, zwracam się do Państwa z prośbą o zgłoszenie:

  • kandydatów na listę obrońców przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim (pierwsza instancja)
  • kandydatów na listę obrońców przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki oraz przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kandydatów należy wskazać spośród nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zgłoszonych przez rady pedagogiczne tych szkół.

Praca w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki oraz przy Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. wymaga m.in. wyjazdów do Warszawy

W związku z powyższym proszę Państwa o zgłaszanie kandydatów do dnia 21 marca 2023 r. (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.) na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem „kandydatura na obrońcę z urzędu”

Zgłoszenie powinno być sporządzone zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia i zawierać uchwałę rady pedagogicznej w sprawie zgłoszenia kandydata na obrońcę z urzędu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Wołoszyn, tel.: (95) 725 50 09.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2023-02-15, rozmiar: 19 KB