Kategoria: egzamin gimnazjany

21 grudnia 2018

Informacje o egzaminie

Egzamin gimnazjalny jest: • powszechny zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim; • obowiązkowy przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
(jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę); • zewnętrzny pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎ humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
21 grudnia 2018

Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego stanowią następujące akty prawne: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (U. z 2017 r. poz.60) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (U. z 2016 r. poz.2223 ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.