19 września 2019

Szacowanie części oświatowej subwencji ogólnej należnej samorządom

Do dyrektorów szkól i placówek oraz przedstawicieli samorządów

W bieżącym roku należna samorządowi subwencja oświatowa szacowana jest na podstawie danych wprowadzonych do nowego SIO. Minister Edukacji Narodowej pobierze dane 30 września.

W odróżnieniu od roku ubiegłego, dane w nowym SIO zmieniane są w trybie rzeczywistym i z tego powodu ich weryfikowanie w późniejszym terminie, tak jak to bywało do tej pory (w odniesieniu do stanu z 30 września), nie będzie mogło mieć miejsca.

W celu uniknięcia zaniżania należnej samorządowi subwencji proszę pilnie uzupełnić dane o uczniach i nauczycielach. Ewentualne błędy, w kontekście ww. art. 37.4, mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla samorządu.

W strefie dla zalogowanych mogą Państwo kontrolować wybrane dane, zwracając uwagę na widoczną pod tytułem raportu datę jego sporządzenia przez MEN, w relacji do momentu faktycznego wprowadzenia danych.

Proszę Państwa o kontrolę baz.

*************************************

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Art. 37. 4. Jeżeli do bazy danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, zostały przekazane nieprawdziwe dane i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej – jednostce tej nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2.

Przepisy karne

Art. 100. 1. Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje danych do bazy danych SIO lub przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny.

Art. 101. 1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi baz danych oświatowych, o których mowa w art. 107 ust. 2-4, albo, będąc obowiązanym do przekazywania danych do baz danych oświatowych, nie przekazuje tych danych, albo przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny.