12 września 2022

XXV Olimpiada Wiedzy o Prawie

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w Olimpiadzie wiedzy o Prawie organizowanym przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawie (z siedzibą w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce, przy w ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 5, 07- 410 Ostrołęka).

Celem Ogólnopolskiej Olimpiady o Prawie jest podniesienie świadomości prawnej
dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz
propagowanie kultury prawnej. W szczególności dotyczy to wiedzy z zakresu szeroko
pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa prawa, zasad i procedur
demokratycznych, zagadnień związanych z Unią Europejską oraz z prawami człowieka.
Dzięki Olimpiadzie dzieci i młodzież mają rozwijać kompetencje obywatelskie poprzez
poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału
obywateli w życiu publicznym, a także wiedzę o zasadach i sposobach działania organów władzy publicznej. Utrwalają wiedzę o prawach i wolnościach człowieka i środkach ich
ochrony, o znaczeniu zasady pluralizmu politycznego i kulturowego, zadaniach samorządu
terytorialnego, partii politycznych i innych zrzeszeń obywateli.

Termin składania zgłoszeń do15 X 2022r. poprzez stronę internetową www.olimpiadaprawa.pl.

Regulamin olimpiady znajduje się w załączeniu.

Załączniki