9 listopada 2020

Wytyczne dla działalności opiekuńczej szkół podstawowych dla uczniów klas I-III.

Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.
W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w przepisach prawa oraz dodatkowe wytyczne dla działalności opiekuńczej szkół.

Załączniki

Rozporządzenie zmieniające
Data: 2020-11-09, rozmiar: 221 KB
Wytyczne MEN, MZ i GIS
Data: 2020-11-09, rozmiar: 74 KB