30 grudnia 2022

Wysokość opłaty akredytacyjnej na rok 2023 wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli

Placówka doskonalenia nauczycieli  ubiegająca się akredytację albo akredytację wstępną, z wyjątkiem placówki, która całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi na rachunek bankowy wskazany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opłatę.

Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października
2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2029)
i komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. (M. P. z 2022 r. poz.31)  wysokość opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia wynosi 1 152,12 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote 12/100).

 

Opłatę należy dokonać na konto: 

49 1010 1704 0023 0722 3100 0000