23 grudnia 2020

Wysokość opłaty akredytacyjnej na rok 2021 – kształcenie w formach pozaszkolnych

910, z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej zgodnie z ust. 6.

 

Zgodnie z art. 118 ust. 6 – 8 ww. ustawy oraz § 3 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692) podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, z wyjątkiem podmiotu który całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi opłatę w wysokości 1067,45 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści pięć groszy), na rachunek bankowy:

 

 

Opłatę należy dokonać na konto: 

49 1010 1704 0023 0722 3100 0000