6 marca 2018

Wysokość opłaty akredytacyjnej na rok 2018

Placówka ubiegająca się o przyznanie akredytacji, z wyjątkiem placówki, która całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi na rachunek bankowy wskazany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opłatę.

Na podstawie § 12 ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2003 r. Nr.227, poz. 2248, z 2014 r. poz. 840 oraz z 2016 r. poz.484 ) oraz §6 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i środków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247oraz z 2005 r. Nr 88, poz.746) w zw. z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) oraz art. 18 ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) wysokość opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosi 1 016 zł (jeden tysiąc szesnaście złotych 00/100)

 

Opłatę należy dokonać na konto: 

49 1010 1704 0023 0722 3100 0000