31 marca 2021

Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego oraz zgodnie z rekomendacjami zawartymi w raporcie końcowym  Wpływu edukacji na odległość na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, Lubuski Kurator Oświaty w dniu 30 marca 2021 r. zorganizował konferencję pn.  Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły.

Celem konferencji było wyposażenie dyrektorów szkół w wiedzę na temat wpływu izolacji na kondycję psychofizyczną uczniów oraz zapoznanie z działaniami ukierunkowanymi na profilaktykę i wsparcie w sytuacjach  kryzysowych. Wydarzenie, w którym wzięło udział 150 uczestników, zrealizowane zostało w formie on – line.

Spotkanie otworzyła pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty, która podkreśliła wagę i znaczenia problemu w przedłużającej się sytuacji nauczania zdalnego. Pani Kurator, w swoim wystąpieniu, zapewniła Dyrektorów o wspierającej roli pracowników Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Następnie pani Jolanta Lipińska, starszy wizytator, omówiła wpływ edukacji zdalnej na funkcjonowanie uczniów w oparciu o wyniki badań własnych Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz raport Jak wspierać uczniów po roku pandemii? Wyzwania i rekomendacje z obszaru profilaktyki i zdrowia psychicznego Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej sporządzonego  na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ze  skutecznymi działaniami w zakresie wsparcia ucznia w sytuacji kryzysowej związanej z pandemią zapoznała uczestników pani Joanna Cegła, psycholog i psychoterapeuta. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na podejmowanie działań profilaktycznych zarówno przez nauczycieli jak i rodziców.

W dalszej części konferencji pani Iwona Bydłowska, starszy wizytator, przedstawiła zadania dyrektora szkoły oraz jego rolę w budowaniu adekwatnego do potrzeb sytemu wsparcia. Podkreśliła jak ważne jest, aby wymagania stawiane przed uczniami w tych nowych warunkach, były realne do spełnienia i dopasowane do ich możliwości.

Z planowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Programem  wsparcia  psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli zapoznał uczestników pan Grzegorz Tomczak, p.o. Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego. Zachęcił do udziału w programie oraz śledzenia informacji na stronach MEiN w związku z zapowiadanymi przez ministerstwo kolejnymi działaniami wspierającymi.

Konferencję podsumowała i zakończyła pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty. Podziękowała uczestnikom za udział w spotkaniu  oraz złożyła życzenia świąteczne.

Poniżej zamieszone zostały materiały z konferencji.

 

 

Prezentacja z komentarzem – Skuteczne wsparcie ucznia w sytuacji kryzysowej związanej z pandemią

Załączniki

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa