12 marca 2018

Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim.

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim, prosimy o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji. Zgodnie z art. 78 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. 2017 poz. 1189, z późn. zm.) kandydatów mogą zgłaszać:

  • rady pedagogiczne szkół objętych właściwością danej komisji dyscyplinarnej, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole,
  • organy sprawujące nadzór pedagogiczny, spośród pracowników zatrudnionych w tych organach,
  • organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, z późn. zm.).

Członkiem komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel:

1) który posiada stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego,

2) który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, publicznej lub niepublicznej, lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela,

3) który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

4) który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) który nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,

6) wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

7) który posiada nieposzlakowaną opinię.

Kandydatury razem z uzasadnieniem rekomendującym należy przesłać do 16 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,. ul. Jagiellończyka 10,66-400 Gorzów Wielkopolski.

Osoba do kontaktu ww. sprawie: Izabela Chrostek, telefon:  95 725 50 36, e-mail: i.chrostek@ko-gorzow.edu.pl.

Załączniki

Zalacznik_nr_1_do_wniosku
Data: 2018-03-12, rozmiar: 15 KB
Zalacznik_nr_2_do_wniosku
Data: 2018-03-12, rozmiar: 15 KB
Zalacznik_nr_3_do_wniosku
Data: 2018-03-12, rozmiar: 15 KB
Zalacznik_nr_4_do_wniosku
Data: 2018-03-12, rozmiar: 15 KB
Zalacznik_nr_5_do_wniosku
Data: 2018-03-12, rozmiar: 15 KB
Zalacznik_nr_6_do_wniosku
Data: 2018-03-12, rozmiar: 17 KB
Wniosek_-_czlonek_KDN
Data: 2018-03-14, rozmiar: 41 KB