6 marca 2018

Regulacje prawne normujące zasady uzyskiwania akredytacji

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247) wydane na podstawie art. 68b ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Rozporządzenie określa między innymi:

  • szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji placówkom kształcenia ustawicznego, placówkom kształcenia praktycznego oraz ośrodkom dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a także działalności oświatowej, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • skład i sposób działania zespołu powoływanego przez kuratora oświaty w celu przeprowadzenia oceny działalności placówki, ośrodka lub działalności oświatowej;
  • wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji;
  • wysokość i tryb wnoszenia opłat przez podmioty ubiegające się o akredytację.

 

Piliki do pobrania:

ROZPORZĄDZENIE,

Zał. 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE AKREDYTACJI,

Zał. 2 WŁASNA OCENA DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji.

 

oceń artykuł

średnia ocena / 5. liczba głosów: