9 listopada 2022

Projekt zmian podstawy programowej z przedmiotu technika

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

z uwagi na proponowaną przez Ministra Edukacji i Nauki modyfikację podstawy programowej, która  zmieni warunki realizacji przedmiotu technika w nowym roku szkolnym, przekazuję informacje o zmianach.  Poniżej znajdą Państwo odnośniki do propozycji rozporządzenia zmieniającego oraz niektóre z zapisów proponowanych zmian.

Chcę jednocześnie podziękować tym z Państwa, którzy zdecydowali się przystąpić do udziału
w Lubuskim Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, za wspieranie edukacji dzieci, która przekłada się w praktyce na ich własne oraz nasze przyszłe bezpieczeństwo. To dla mnie ważna deklaracja. Dziękuję Państwu za to.

Ponawiam także prośbę o przystąpienie pozostałych szkół do konkursu.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa

 

Link do Lubuskiego Konkursu BRD http://ko-gorzow.edu.pl/lubuski-konkurs-brd-2022-2023/

Link do projektu podstawy https://legislacja.gov.pl/projekt/12365609/katalog/12922338#12922338

Wypis z projektu podstawy programowej

Technika … Warunki i sposób realizacji …

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach lekcji techniki, jest przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa we współczesnym ruchu drogowym przez ukształtowanie w nich postaw bezpiecznego zachowania, właściwej oceny sytuacji na drodze, niepowodowanie zagrożeń dla siebie i innych, poznanie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w ruchu drogowym.

Proces edukacji ucznia w zakresie wychowania komunikacyjnego powinien być prowadzony systematycznie od najmłodszych lat, a zakres treści powinien być uzupełniany o informacje i umiejętności adekwatne do wieku uczniów. W klasach IV–VI treści dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym są kontynuacją zagadnień nauczanych na I etapie edukacji (klasy I–III) i rozszerzone o treści, które są niezbędne do uzyskania karty rowerowej. Godziny przeznaczone na realizację tych treści powinny być rozłożone w cyklu trzyletnim – z uwzględnieniem specyfiki konkretnej klasy uczniowskiej w danej szkole.

Szkoła powinna zapewnić możliwość uzyskania karty rowerowej przez ucznia, który ukończył 10 lat. Oznacza to, że egzamin na kartę rowerową może się odbywać w klasach IV–VI. Zadania dotyczące przygotowania ucznia do uzyskania karty rowerowej oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową powinny być realizowane przez szkołę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.).

Ważne jest, aby szkoła posiadała na wyposażeniu różnorodne pomoce i środki dydaktyczne wspomagające zdobycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a do praktycznej nauki jazdy niezbędny sprzęt, jakim jest rower. W celu bezpiecznego uczestnictwa w rzeczywistym ruchu drogowym, uczniowie powinni bezwzględnie opanować praktyczną jazdę rowerem najpierw w miasteczku ruchu drogowego lub na placu szkolnym odpowiednio do tego przygotowanym.

W miarę lokalnych możliwości, szkoły powinny współpracować z osobami i instytucjami mogącymi wspierać edukację komunikacyjną, szczególnie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, doskonalenia techniki jazdy rowerem oraz prowadzenia egzaminów na kartę rowerową. Mowa tu o miasteczkach ruchu drogowego, Policji (Wydziały Ruchu Drogowego), Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, ratownikach medycznych, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Inspektoratach Transportu Drogowego itp. Szkoły powinny również uczestniczyć w akcjach edukacyjnych organizowanych w środowisku lokalnym lub o szerszym zasięgu, a szczególnie w corocznych ogólnopolskich turniejach wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Wychowanie komunikacyjne powinno być interdyscyplinarnym zadaniem szkoły. Oznacza to, że nauczyciele wielu przedmiotów powinni uwzględniać tematykę bezpieczeństwa na drogach w realizowanych przez siebie programach nauczania, a dyrektorzy szkół i rady pedagogiczne, tworząc program wychowawczo-profilaktyczny na dany rok szkolny, powinni umieścić w nim zadania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Możliwe jest również organizowanie zajęć przygotowujących do uzyskania karty rowerowej podczas innych zajęć np. zajęć z wychowawcą, na wychowaniu fizycznym, przyrodzie.

Dobrą praktyką jest powołanie w szkole nauczyciela – koordynatora wychowania komunikacyjnego. Osoba taka powinna planować i nadzorować cały proces edukacji komunikacyjnej w danej szkole.”;

Załączniki

List LKO do dyrektorów2
Data: 2022-11-10, rozmiar: 136 KB