30 listopada 2018

Projekt ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów’

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planuje rozpoczęcie naboru wniosków do nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w ramach wyjazdów zagranicznych.

Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie oświaty tj.

– szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, sportowe i mistrzostwa sportowego, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego;

– szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego;

– szkoły artystyczne.

W projekcie mogą brać udział uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.

Założenia projektowe:

– Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiąc silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań.

– Głównym założeniem inicjatyw szkół uczestniczących w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup uczniów trwające od 7 do 14 dni, przy czym wyjazd 7 dniowy oznacza min. 5 dni roboczych, wyjazd 14 dniowy 10 dni roboczych.

– Uczniowie mogą wyjeżdżać w grupach liczących min. 10 osób max. 20 osób wraz z odpowiednią liczbą opiekunów określoną przez dyrektora szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, miejsca wyjazdu, rodzaju środka lokomocji.

– Czas trwania inicjatyw realizowanych w ramach projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów” uzależniony jest ilości zaplanowanych wyjazdów zagranicznych grup uczniów:

– w przypadku gdy instytucja planuje tylko jeden wyjazd zagraniczny grupy uczniów czas trwania projektu obejmuje okres 6 miesięcy;

– w przypadku realizacji więcej niż jeden wyjazd zagraniczny grup uczniów czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy;

– Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów UE: instytucja wysyłająca – podmiot działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz  organizacja przyjmująca – podmiot z innego kraju członkowskiego UE.

– Podczas wyjazdów uczniowie powinni realizować program mobilności razem z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej, brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych, podczas których opracowywane będą między innymi międzynarodowe materiały tematyczne, służące do powstania końcowych efektów inicjatyw w postaci broszur, prezentacji, ulotek lub innych form edukacyjnych pozwalających wzmocnić realizację głównego celu projektu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z pracownikami zespołu PO WER SE pod nr tel.: 22 46 31 660 lub mailowo: powerse@frse.org.pl