7 maja 2021

Projekt „Ekonomia społeczna dla szkół”

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ogłosiło nabór szkół ponadpodstawowych
do projektu „Ekonomia społeczna dla szkół”. Projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie lub doradztwo zawodowe. W rekrutacji mogą również uczestniczyć nauczyciele wychowawcy i pedagodzy szkolni.

 

Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli oraz jego pilotażowe wdrożenie w 35 szkołach ogólnokształcących oraz 15 technikach i szkołach branżowych na terenie całego kraju. Każda z uczestniczących szkół otrzyma pakiet edukacyjny, dostęp do materiałów elektronicznych oraz kwotę 3 000 zł na organizację wizyty studyjnej w wybranym podmiocie ekonomii społecznej.

Natomiast uczniowie mają zapewnioną możliwość uczestnictwa w międzyszkolnym konkursie, w którym główną nagrodą jest 20 000 złotych z przeznaczeniem na organizację zagranicznej wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu znajdują się na stronie internetowej. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 20 maja 2021 r.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsięwzięcie to objęte jest nadzorem Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez rozwijanie zainteresowania młodzieży możliwością realizowania swojej kariery zawodowej w podmiotach ekonomii społecznej.