13 listopada 2020

Pomiary średniorocznego stężenia radonu w placówkach oświatowych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej nałożono na Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązek prowadzenia działań mających na celu identyfikację terenów, na których poziom
średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń
w znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia.

Zgodnie z umową z ACTE sp. z o.o. pomiary średniorocznego stężenia radonu będą
wykonane w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku m.in. w budynkach
użyteczności publicznej m.in. tj. szkoła, przedszkole, żłobek, oraz budynkach zamieszkania
zbiorowego m.in. tj. dom dziecka, dom pomocy społecznej, internat, dom studencki –
pozostających pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednocześnie Główny Inspektor Sanitarny informuje, iż ACTE sp. z o.o. została zobowiązana w pierwszej kolejności do
wykonania pomiarów w budynkach znajdujących się na terenach wskazanych w załączniku
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na
których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz
pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia
3.

Pomiary średniorocznego stężenia radonu wewnątrz
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, mające na celu identyfikację terenów
radonowych, są finansowane z budżetu Skarbu Państwa, ze środków finansowych
pozostających w dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego przeznaczonych na realizację
tego zadania.
Mając na uwadze powyższe Główny Inspektor Sanitarny informuje, że placówki oświatowe, które zostały wytypowane przez Wykonawcę, jako miejsce wykonania pomiarów średniorocznego
stężenia radonu nie zostaną w żaden sposób obciążone kosztami finansowymi ich realizacji,
bez względu na uzyskany wynik pomiaru.
Pomiary średniorocznego stężenia radonu przy użyciu
detektorów śladowych są bezpieczne, a ich celem jest określenie stężenia poziomu radonu,
który może występować w budynkach mieszkalnych lub budynkach użyteczności publicznej.
Uwzględniając powyższe oraz fakt, iż do dnia 15 grudnia 2020 r. ACTE sp. z o.o. ma
wykonać 8 845 pomiarów średniorocznego stężenia radonu (czas ekspozycji detektora – co
najmniej jeden miesiąc).