21 grudnia 2018

Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego stanowią następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (U. z 2017 r. poz.60)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (U. z 2016 r. poz.2223 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (U. z 2012 r. poz. 977 ze zmianami)