3 września 2012

List Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas dla uczniów, nauczycieli, pracowników oświaty i rodziców

alt
Pobierz treść Listu Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego   Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice,
przed Wami kolejny rok szkolny pełen nowych wyzwań, pracy i intensywnej nauki. To również czas realizowania pasji i zainteresowań, rodzenia się przyjaźni, zdobywania umiejętności istotnych dla Waszego rozwoju i przyszłej drogi życiowej.
Szkoła potrzebuje czasu, w którym będzie się mogła skupić na działaniach podejmowanych z myślą o przyszłości swoich uczniów i lepszym wykorzystaniu ich możliwości.
3 września 2012

List p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

alt
Pobierz treść Listu p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciele, Pracownicy Szkół, Rodzice i Uczniowie, Przyjaciele Lubuskiej Oświaty, Przedstawiciele Organów Prowadzących, Związków Zawodowych,   W dniu dzisiejszym inaugurujemy uroczyście w szkołach i placówkach województwa lubuskiego nowy rok szkolny 2012/2013. Skończył się okres letniej przerwy. Mam nadzieję, że upłynęła ona pod znakiem wypoczynku i pozwoliła na nabranie sił do pracy.   Wspólnie kreślimy nowe plany, podejmujemy się nowych wyzwań. Zastanawiamy się jak najlepiej zrealizować - stawiane przed nami wszystkimi - zadania. Pytamy o szanse i zagrożenia związane z modelem funkcjonowania edukacji.
31 sierpnia 2012

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013

alt
Informuję, że Wojewódzka Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2012/2013 odbędzie się w Kłodawie. W uroczystości weźmie udział p. Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marcin Jabłoński, Wojewoda Lubuski oraz Maciej Szykuła, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. Rozpoczęcie Inauguracji zaplanowane jest na godzinę 1100 w Zespole Szkół w Kłodawie, ul. Szkolna 1.   Przed uroczystościami, o godzinie 900 w miejscowym Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Różańcowej Jego Ekscelencja ks. bp dr Stefan Regmunt odprawi Mszę Św.  
23 sierpnia 2012

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
21 sierpnia 2012

Rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 21 kwietnia 2009 r.
w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji  
16 sierpnia 2012

Nie mamy czasu na nudę. Zajęcia organizowane przez świetlicę szkolną

alt
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach prezentujemy przykład dobrej praktyki –  Nie mamy czasu na nudę. Zajęcia organizowane przez świetlicę szkolną    Głównym celem działania  świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom w czasie pozalekcyjnym.  Jakość tej opieki i oferta  powinna być różnorodna i bogata, by zaspokoić wymagających klientów, którymi są rodzice i uczniowie; ciekawi świata, chcący aktywnie spędzać swój czas,
15 sierpnia 2012

Rozporządzenie w sprawie sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ, MINISTRA ZDROWIA, MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży
25 lipca 2012

Rozporządzenie w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 16 lipca 2012 r.
w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
19 lipca 2012

Międzyszkolny Konkurs „Wszystko o zdrowiu”

alt
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim prezentujemy przykład dobrej praktyki – Międzyszkolny Konkurs „Wszystko o zdrowiu”   Konkurs oraz poprzedzające go przygotowanie do niego znacząco wpływa na podnoszenie umiejętności uczniów w zakresie zdrowego odżywiania, aktywnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Konkurs doskonale integruje społeczność szkolną, pozwala uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym odnieść sukces i poprzez działania w praktyce wdraża do zdrowego trybu życia. Pozytywne efekty wychowawcze i dydaktyczne zauważane są przez nauczycieli i rodziców uczniów.   Załącznik 1: Opis przykładu dobrej praktyki
19 lipca 2012

Świetlica szkolna miejscem przyjaznym uczniom

alt
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku prezentujemy przykład dobrej praktyki –  Świetlica szkolna miejscem przyjaznym uczniom.   Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły, wspomaga i uzupełnia jej działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą. Działalność świetlicy cieszy się dużym uznaniem dzieci i rodziców oraz akceptacją i poparciem dyrekcji szkoły. Dzięki różnorodnym zajęciom, dobrej lokalizacji i dbałości o estetykę pomieszczenia, jest interesującym i przytulnym miejscem, do którego chętnie zaglądają uczniowie. Zajęcia świetlicowe mają wpływ na wszechstronny rozwój psychospołeczny i emocjonalny oraz na kształcenie i wychowanie dzieci  zwłaszcza z młodszych klas.   Załącznik 1: Opis przykładu dobrej praktyki
10 lipca 2012

List pana Mirosława Sielatyckiego, podsekretarza stanu w MEN, w sprawie organizowania w szkołach zajęć z etyki.

alt
W związku z wyrokiem wydanym w dniu 15 czerwca 2010 r. przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie nauczania etyki w szkołach, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przekazuje w załączniku pismo pana Mirosława Sielatyckiego, podsekretarza stanu w MEN, skierowane w przedmiotowej sprawie do dyrektorów szkół i placówek.  
9 lipca 2012

Obowiązek zapewnienia na terenie szkoły warunków umożliwiających uczniom sprzedaż lub wymianę używanych podręczników szkolnych

alt
Lubuski Kurator Oświaty przypomina Państwu Dyrektorom szkół i placówek o obowiązku zapewnieniu na terenie szkoły warunków umożliwiających uczniom sprzedaż lub wymianę używanych podręczników szkolnych. Nabywanie nowych podręczników przez osoby zainteresowane powinno odbywać się poza szkołą. Podstawa prawna: art. 22b  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
4 lipca 2012

Projekt Comenius „IMPULS – Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

impuls transfer
Kilkuletnia współpraca Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. z Instytutem Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu (Niemcy), prowadzona w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli ekonomii i przedsiębiorczości (projekty Ekolan I – IV), od roku szkolnego 2012/2013 będzie kontynuowana poprzez realizacje wspólnego projektu programu Comenius finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.