19 lipca 2012

Świetlica szkolna miejscem przyjaznym uczniom

alt
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku prezentujemy przykład dobrej praktyki –  Świetlica szkolna miejscem przyjaznym uczniom.   Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły, wspomaga i uzupełnia jej działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą. Działalność świetlicy cieszy się dużym uznaniem dzieci i rodziców oraz akceptacją i poparciem dyrekcji szkoły. Dzięki różnorodnym zajęciom, dobrej lokalizacji i dbałości o estetykę pomieszczenia, jest interesującym i przytulnym miejscem, do którego chętnie zaglądają uczniowie. Zajęcia świetlicowe mają wpływ na wszechstronny rozwój psychospołeczny i emocjonalny oraz na kształcenie i wychowanie dzieci  zwłaszcza z młodszych klas.   Załącznik 1: Opis przykładu dobrej praktyki
10 lipca 2012

List pana Mirosława Sielatyckiego, podsekretarza stanu w MEN, w sprawie organizowania w szkołach zajęć z etyki.

alt
W związku z wyrokiem wydanym w dniu 15 czerwca 2010 r. przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie nauczania etyki w szkołach, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przekazuje w załączniku pismo pana Mirosława Sielatyckiego, podsekretarza stanu w MEN, skierowane w przedmiotowej sprawie do dyrektorów szkół i placówek.  
9 lipca 2012

Obowiązek zapewnienia na terenie szkoły warunków umożliwiających uczniom sprzedaż lub wymianę używanych podręczników szkolnych

alt
Lubuski Kurator Oświaty przypomina Państwu Dyrektorom szkół i placówek o obowiązku zapewnieniu na terenie szkoły warunków umożliwiających uczniom sprzedaż lub wymianę używanych podręczników szkolnych. Nabywanie nowych podręczników przez osoby zainteresowane powinno odbywać się poza szkołą. Podstawa prawna: art. 22b  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
4 lipca 2012

Projekt Comenius „IMPULS – Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

impuls transfer
Kilkuletnia współpraca Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. z Instytutem Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu (Niemcy), prowadzona w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli ekonomii i przedsiębiorczości (projekty Ekolan I – IV), od roku szkolnego 2012/2013 będzie kontynuowana poprzez realizacje wspólnego projektu programu Comenius finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. 
2 lipca 2012

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
25 czerwca 2012

Oferta spotkań metodycznych SODiD w Zielonej Górze sierpień 2012 r.

alt
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze zaprasza wszystkich nauczycieli do skorzystania z oferty spotkań metodycznych. Oferta przygotowana przez doradców metodycznych ma na celu permanentne doskonalenie lubuskich nauczycieli.   Szczegółowy harmonogram poszczególnych spotkań znajduje się w załączniku.
21 czerwca 2012

Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim

alt
Szanowni Państwo   Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ogłasza naboru wniosków do projektu systemowego „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" na rok szkolny 2012/2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
21 czerwca 2012

Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy

alt
Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół   Kuratorium Oświaty przypomina, że zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej.
17 czerwca 2012

Szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego nt. „Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego”

alt
Od października 2011 roku w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, realizowane są szkolenia adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
11 czerwca 2012

Uwaga! Fonoholizm – realizacja kampanii edukacyjnej w gimnazjum

alt
Na wniosek dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie prezentujemy przykład dobrej praktyki – Uwaga! Fonoholizm – realizacja kampanii edukacyjnej w gimnazjum. Telefony komórkowe w szkole są obecnie powszechnym zjawiskiem, a nadmierne i niewłaściwe używanie ich, np. w trakcie lekcji staje się problemem, z którym szkoły często sobie nie radzą. To nowe wyzwanie dla szkół w obszarze działań profilaktyczno-wychowawczych.  
25 maja 2012

Szkolenia dla pedagogów „Interwencje pedagoga w sytuacjach stosowania środków psychoaktywnych przez ucznia. Metody współpracy z rodziną”.

alt
Urząd Marszałkowski organizuje szkolenia dla pedagogów szkolnych w dniach 5-6 czerwca br. pn. „Interwencje pedagoga w sytuacjach stosowania środków psychoaktywnych przez ucznia. Metody współpracy z rodziną”.    
14 maja 2012

Raport. Potrzeby nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia zawodowego

alt
Zachęcamy Państwa Dyrektorów do zapoznania się z Raportem. Potrzeby nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia zawodowego i wykorzystania wyników tego badania w opracowywaniu wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w planowaniu udziału nauczycieli w różnych formach szkoleniowych w przyszłym roku szkolnym.