18 kwietnia 2012

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemajacych wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  
10 kwietnia 2012

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym  
2 kwietnia 2012

Informacje dla gimnazjalistów i ich rodziców

alt
W związku ze zmianami dotyczącymi systemu oświaty, a w szczególności szkół ponadgimnazjalnych, wprowadzanymi od roku szkolnego 2012/2013 zachęcam dyrektorów i nauczycieli do systematycznego przeglądania strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl), Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl) oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (www.koweziu.edu.pl)  i przekazywanie pozyskanych informacji uczniom i rodzicom.
26 marca 2012

Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
25 marca 2012

Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 8 marca 2012 r.
w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO
21 marca 2012

Rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 sierpnia 1999 r.
w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  
20 marca 2012

Warsztaty “Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języka angielskiego”

alt
Ośrodek Rozwoju Edukacji i British Council zapraszają doradców metodycznych, konsultantów i nauczycieli języka angielskiego na kolejną edycję warsztatu "Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języka angielskiego", które odbędzie się 29 marca w godzinach 10.00-14.00 w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.    
1 marca 2012

Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

alt
  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie skierowanym do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych w liceach i technikach „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Nauczyciele przygotowywani są do realizacji zajęć podczas trzydniowych nieodpłatnych szkoleń, na których otrzymają komplet materiałów do prowadzenia zajęć z uczniami.
1 marca 2012

Projekt EDUSCIENCE – Spotkanie Wojewódzkie

alt
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk wraz z Partnerami: Edukacja Pro Futuro Sp. z o.o., American Systems Sp. oraz Accelerated Learning Systems Ltd. serdecznie zapraszają na Spotkanie Wojewódzkie realizowane w ramach projektu unijnego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne, pt.: Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE.