29 listopada 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska doradców metodycznych

Szanowni Państwo

Lubuski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: biologia, informatyka, przedmioty artystyczne, chemia, geografia, pedagogika i pedagogika specjalna, fizyka, doradztwo zawodowe.

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia wskazanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych niżej placówek:

  • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim ul. Łokietka 23,
    66-400 Gorzów Wielkopolski;
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze ul. Chopina 15A, 65-031 Zielona Góra.

Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

Wymiar i miejsce zatrudnienia nauczyciela, któremu zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego, będzie ustalany w uzgodnieniu z nauczycielem i dyrektorem szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz w porozumieniu z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli, do której nauczyciel będzie skierowany, z zachowaniem zasady, że łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela–doradcy metodycznego.

Główne zadanie doradcy metodycznego

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;

2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;

3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

 

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji;

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;

4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

  • dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 16 grudnia 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu);
  • miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,
    ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
  • dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 725 50 33, email: g.rados@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki

wniosek
Data: 2019-11-29, rozmiar: 38 KB
ogłoszenie o naborze
Data: 2019-11-29, rozmiar: 28 KB
informacja RODO
Data: 2019-11-29, rozmiar: 16 KB