18 sierpnia 2021

Nowelizacja przepisów dotyczących domów wczasów dziecięcych.

Domy wczasów dziecięcych są placówkami od lat wpisanymi w polski system edukacji, których działalność wzbogaca ofertę edukacyjną kierowaną do dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. Pobyt w domu wczasów dziecięcych wraz z rówieśnikami, obok innych wdrażanych działań w formie programów, może wpłynąć na poprawę kondycji dzieci i młodzieży po okresie długotrwałej izolacji.

Tego typu placówki są zorganizowane w profesjonalny sposób, posiadają doświadczoną kadrę pedagogów i są zlokalizowane w rejonach Polski o szczególnych walorach klimatycznych i przyrodniczych. Wychowankowie przebywający w domu wczasów dziecięcych spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w domu wczasów dziecięcych lub do szkoły poza domem wczasów dziecięcych

Aktualnie domy wczasów dziecięcych mogą organizować, zarówno wypoczynek dzieci młodzieży, jak i krajoznawstwo i turystykę (np. wycieczki szkolne), ale na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Prowadzoną działalność rozliczać będą na podstawie odpowiednich przepisów podatkowych. Dzieci i młodzież przebywające na wypoczynku i wycieczkach szkolnych nie mogą być wykazywane jako wychowankowie domu wczasów dziecięcych, ponieważ stanowi to nieprawidłowość przy naliczaniu subwencji dotacji.

W przepisach znowelizowanych rozporządzeń (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach oraz rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkaniaokreślono minimalny czas pobytu uczniów w domach wczasów dziecięcych na 6 dni oraz wydłużono termin wejścia w życie rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami domów wczasów dziecięcych oraz przekazaniu informacji o nich rodzicom uczniów.