14 stycznia 2021

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Starożytności „Magistro Optimo”

Stowarzyszenie Historyków Starożytności (Polish Association for Ancient Studies), w celu uhonorowania dokonań nauczycieli w zakresie popularyzacji wiedzy o starożytności oraz promowania najlepszych metod nauczania o epoce, ustanowiło nagrodę „Magistro Optimo” dla nauczyciela, który poprowadzi najlepszą lekcję poświęconą dziejom starożytnym.

Zgłoszenia do konkursu w postaci autorskiego scenariusza lekcji oraz jej nagrania video, zamieszczonego uprzednio na kanale YouTube, składają sami zainteresowani, nauczyciele szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski, a także z innych państw, w których w języku polskim wykładana jest historia na poziomie szkoły ponadpodstawowej oraz – za zgodą autora lekcji – dyrekcje szkół, inni nauczyciele i uczniowie. Zgłoszenia należy przesyłać do końca roku szkolnego (w pierwszej edycji 2020/21 r.) na adresy – pawlakuwr@gmail.comslapekdariusz@gmail.com.

Podstawowej kwalifikacji w dwuetapowym konkursie dokonują przewodniczący Komisji SHS do spraw popularyzacji oraz dydaktycznej jako sekretarze Kapituły Nagrody. Kryteria dokonywanej przez nich oceny to: wartość merytoryczna, oryginalność przedstawienia tematu, logiczna, kompletna struktura scenariusza, innowacyjność metod, wysoki poziom techniczny, oglądalność nagrania i towarzyszące mu uwagi.

Spośród wskazanych przez sekretarzy zgłoszeń ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła złożona z członków Zarządu oraz przewodniczących komisji SHS w czasie posiedzenia stacjonarnego lub zdalnego do 1 października (w pierwszej edycji 2021 roku). W poszczególnych edycjach może być przyznana jedna lub więcej nagród. Stowarzyszenie zastrzega sobie również prawo do rezygnacji do przyznania nagrody w danym roku.

Wyniki konkursu zostaną przekazane Laureatom, władzom jednostek dydaktycznych, kuratoriom oraz właściwemu dla spraw edukacji Ministerstwu. Link do nagrodzonej (-ych) nagranej lekcji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia http://stowarzyszeniehistorykowstarozytnosci.edu.pl/ .

Nagroda będzie wręczana na corocznym Walnym Zebraniu członków SHS lub w miejscu i czasie uzgodnionym z Laureatem.

W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Konkursu, decyzje podejmuje prezes SHS jako przewodniczący Kapituły Nagrody.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na podane wyżej adresy mailowe

Organizator informuje, że dane osobowe podane przez uczestnika będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.