12 kwietnia 2017

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „BEZPIECZNA+”

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Lubuski rozpoczął nabór wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” w 2017 roku. Wnioski można składać do 01 czerwca 2017 roku.

Celem programu „Bezpieczna+” jest wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach. Zamierzeniem programu jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz pomoc w zakupie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań.

Wnioski składane do wojewody powinny obejmować zadania wpisujące się w określone przez Ministra Edukacji Narodowej następujące działania wspierające szkoły, jako priorytetowe do realizacji w 2017 r. w ramach celu szczegółowego nr 2 :

  • Zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie
    u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
  • Przedsięwzięcia/projekty wychowawcze, rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.

 

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w okresie realizacji Programu w odniesieniu do danej szkoły.

Realizacja projektów musi zakończyć się w grudniu 2017 roku.

 

Załączniki

Ogłoszenie o naborze
Data: 2017-04-12, rozmiar: 499 KB