19 listopada 2014

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ, ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe.

men2Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszoną przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich procedurą rekrutacji na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe od dnia 1 września 2015 r. Kandydaci wyłonieni w niniejszym konkursie zostaną zgłoszeni w konkursie organizowanym przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich. Planowany termin postępowania rekrutacyjnego w Brukseli – 12 stycznia 2015 r.

 

 

  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Kierowanie od dnia 1 września 2015 r. Szkołą Europejską w Karlsruhe.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. ukończyła studia magisterskie;
 2. posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 i z 2014 r. poz. 1084);
 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.);
 4. posiada stopień nauczyciela dyplomowanego;
 5. biegle zna język niemiecki (na poziomie C1) oraz zna język angielski lub język francuski na poziomie B2.

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły;
 2. ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;
 3. znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;
 4. znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;
 5. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 6. umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;
 7. umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;
 8. umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;
 9.  odporność na stres. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys przygotowany według formularza Europass-CV w języku polskim, ze zdjęciem;
 3. życiorys przygotowany według formularza Europass-CV w języku angielskim lub francuskim, ze zdjęciem; 
 4. kopia dowodu osobistego;
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;
 6. kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;
 7. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;
 8. kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora szkoły;
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych;
 10. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 11. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
 12. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191); 11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celach przeprowadzenia konkursu.