18 lutego 2021

Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu – PIRLS 2021

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania PIRLS (Progres in International Reading Literacy Study), które realizowane jest co 5 lat przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie.

Program PIRLS uznawany jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie; jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągnięć w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce.

Wyniki badania opracowywane są jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym. Nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów. Realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksem Cywilnym, jest dobrowolna i anonimowa.

Badanie realizowane będzie od 19 kwietnia do 30 maja 2021 roku.

Do wzięcia udziału w ww. badaniu, do którego zachęca Ministerstwo Edukacji i Nauki , zaproszeni są uczniowie klas czwartych ze 150 wylosowanych zgodnie z międzynarodowymi procedurami szkół podstawowych z całej Polski.

Informacja o badaniu znajduje się na stronach: www.pirls.ibe.edu.pl oraz www.iea.nl

W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z zespołem PIRLS w IBE na adres poczty elektronicznej: pirls@ibe.edu.pl