5 listopada 2021

List Lubuskiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół i Placówek Oświatowych województwa lubuskiego,

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie województwa lubuskiego, przypominam Państwu o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego ustalonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które obowiązują od 1 września 2021 r. Apeluję  do Państwa o stosowanie procedur i obostrzeń przyjętych
w szkołach na podstawie wyżej wymienionych wytycznych.

Zwracam również uwagę Państwa Dyrektorów na konieczność wzmocnienia nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej.  Utrzymująca się sytuacja epidemiczna oraz jej skutki skłaniają do ponownego przyjrzenia się celom kształcenia, treściom nauczania oraz warunkom i sposobom jej realizacji. Fundamentem pracy szkoły jest zapewnienie bezpiecznych warunków kształcenia i wychowania, integralnego rozwoju uczniów oraz przyjaznej atmosfery do nauki, przy uwzględnieniu indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych ucznia.

Proszę o akcentowanie w pracy szkoły działań uwzględniających podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa, w tym:

  • ukierunkowanych na wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie,
  • działań na rzecz wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych
    i materialnych,
  • edukacji ekologicznej poprzez rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
  • zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

W opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty istotne jest również respektowanie w szkole zasad oceniania wewnątrzszkolnego.  Z informacji przekazywanych do kuratorium wynika, że częstotliwość sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów ( poprzez kartkówki, sprawdziany, prace klasowe) po powrocie do nauki stacjonarnej uległa znacznej zmianie i nie zawsze jest zgodna z zapisami ujętymi w prawie wewnątrzszkolnym.  Skutkuje to nadmiernym  obciążeniem uczniów, stawianiem wymagań nieadekwatnych do możliwości.  W związku z powyższym proszę o wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad ocenianiem wewnątrzszkolnym.

Dziękuję Państwu za dotychczasową pracę, zaangażowanie w działanie na rzecz jakości nauczania i wychowania.

 

Lubuski Kurator Oświaty

/-/ Ewa Rawa