7 stycznia 2021

Konkurs wniosków Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2021.

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.

Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Polskie organizacje powinny występować o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, litewskie – do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

W roku 2021 priorytety Funduszu to:

  • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
  • Promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej.
  • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów.
    •  230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów
    • 30. rocznica wznowienia polsko-litewskich stosunków dyplomatycznych.

W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z dwóch obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są na stronie internetowej programów bilateralnych wymiany młodzieży (https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/konkurs-wnioskow-polsko-litewskiego-funduszu-wymiany-mlodziezy-na-rok-2020-otwarty-czekamy-do-24-stycznia/)