20 listopada 2018

Konkurs na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój).

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie od 31 października do 4 stycznia 2019 r. będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój).

Celem konkursu jest nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez:

  • nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, ale nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego.

Udział w projekcie ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem stosowanych w Austrii, Niemczech oraz Danii, tj. państwach w których funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego. Pobyt w zagranicznych instytucjach przyjmujących realizowany będzie
w formie obserwacji uczestniczącej. Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z Polski będą mogli śledzić pracę instruktorów za granicą wchodząc w ich środowisko pracy. Bezpośrednie i samodzielne poznanie stosowanych praktyk wpłynie na zwiększenie wartości i potencjału prowadzonych przez nauczycieli i instruktorów z Polski działań edukacyjnych, a wzrost kompetencji zawodowych przyczyni się do wyższej jakości świadczonej przez nich pracy!

Dodatkową korzyścią udziału w projekcie jest umożliwienie posiadającym odpowiednie kwalifikacje kandydatom na instruktorów praktycznej nauki zawodu ukończenie kursu pedagogicznego uprawniającego do pełnienia funkcji instruktora.

 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronach:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-12/

konkurs.mobilnosc@MIiR.gov.pl