1 sierpnia 2018

Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie regulaminów określających wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

Podstawa prawna: art. 6a ust. 16 i 17 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 r. zmian w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, Lubuski Kurator Oświaty, jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organami prowadzącymi, obowiązany jest ustalić regulaminy określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, w tym nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły
lub placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy

Wobec powyższego, Lubuski Kurator Oświaty informuje, że opublikował na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim: http://ko-gorzow.edu.pl/,
a także prześle do organów prowadzących szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli
oraz do organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy
z dnia 24 lipca2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
w skład których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, projekty przedmiotowych regulaminów w celu konsultacji i zaopiniowania.

Organy prowadzące oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli przesyłają swoje uwagi i opinie dotyczące opublikowanych projektów regulaminów na adres e-mail: ocenadyrektora@ko-gorzow.edu.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6a ust. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) – jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym szkołę lub placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu, o którym mowa w art. 6a ust. 16 i 17, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty.

 

Lubuski Kurator Oświaty
Ewa Rawa

 

Oficjalne regulaminy zamieszczane są pod linkiem: ko-gorzow.edu.pl/procedury-nadzoru-pedagogicznego/

 

Załączniki

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy oświaty
województwa lubuskiego

 

Dzień Edukacji Narodowej to jeden ze szczególnych dni w trakcie roku szkolnego.
To wyjątkowe święto przypomina nam, jak ważna w życiu człowieka jest edukacja, jak ważne jest wychowanie.

W tym uroczystym dniu dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty za kształtowanie kreatywnych postaw uczniów, podejmowanie działań pomagających dzieciom i młodzieży rozumieć współczesnego człowieka. Dziękuję za codzienny trud sprawowania opieki i wspierania rodziców w procesie wychowania ich dzieci.

Gratulując dotychczasowych sukcesów, życzę wspaniałych wychowanków, wytrwałości w dążeniu do celu oraz realizacji zamierzeń wyzwalających u dzieci poczucie podmiotowości. Niech dobra relacja nauczyciela i ucznia pomaga formować osobowość młodego człowieka i odkrywać wartości.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim najlepsze życzenia.
Do podziękowań i gratulacji dołączam życzenia zdrowia i codziennej radości.

Lubuski Kurator Oświaty
Ewa Rawa