31 sierpnia 2017

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego poświęcony problematyce oferowania ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej

menInformujemy, że Ministerstwu Edukacji Narodowej został przekazany Raport Rzecznika Finansowego pt. „Ubezpieczenia szkolne”. Raport jest również dostępny na stronie internetowej Biura Rzecznika Finansowego. Prosimy o zapoznaniu się z jego treścią.

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w  odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Zatem umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i  młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku imprez i wycieczek szkolnych w kraju.

Wyjątek stanowią wycieczki lub imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie § 15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w  sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i  turystyki.

 

W załączeniu przekazujemy do wykorzystania informację Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Załączniki